Regulamin

Regulamin świadczenia usług

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://pieknozywicy.pl/ udostępniony jest przez Pośrednika na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwanym dalej „Regulaminem”).Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług pośrednictwa przez Pośrednika, zasady korzystania z Serwisu internetowego, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Pośrednika. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.Dane kontaktowe Pośrednika:

- telefon: +48 698 242 559,

- adres e-mail: pieknozywicy@gmail.com.§1. Definicje 1. Serwis internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://pieknozywicy.pl/.

 2. Dostawca podmiot znajdujący się w państwie trzecim, u którego Pośrednik składa zamówienie na Towar w imieniu i na rzecz Klienta, będący równocześnie stroną umowy sprzedaży Towaru zawieranej z nim (Dostawcą) przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta.

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu lub zawierająca umowę o świadczenie Usługi pośrednictwa z Pośrednikiem.

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Pośrednikiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Usługa pośrednictwa zamówienie przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta Towaru u Dostawcy.

 6. Towar - rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy sprzedaży w związku z realizowaną Usługą pośrednictwa na rzecz Klienta.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w imieniu i na rzecz Klienta przez Pośrednika z Dostawcą.

 8. Konto klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Pośrednika, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zawartych Umów pośrednictwa.§2. Postanowienia ogólne 1. Pośrednik zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 3. Klient korzystający z usług Pośrednika zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się jednakowo się dla umów zawartych z osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Pośrednik przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Pośrednika danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Pośrednika określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.

 7. Informacje dotyczące usług oraz Towarów znajdujące się na stronie Serwisu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Pośrednika w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

 9. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu internetowego.§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług 1. Pośrednik za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:

 1. udostępnienie treści i informacji o własnej ofercie usługowej oraz Towarów oferowanych przez Dostawców na stronie Serwisu internetowego,

 2. umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu skorzystania z Usługi pośrednictwa,

 3. umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta Serwisu internetowego,

 4. przesyłanie Klientom informacji o usługach, promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

 1. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Pośrednikowi.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji.

 4. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Serwisu internetowego – Formularza rejestracji.

 5. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do korzystania z usług Pośrednika.

 6. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Serwisu internetowego.

 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Pośrednika:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

 3. dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.§4. Usługa pośrednictwa 1. Pośrednik oferuje pośrednictwo w złożeniu zamówienia oraz dokonania zakupu w imieniu i na rzecz Klienta u Dostawcy na Towar, którego opis umieszczono w treści oferty dostępnej na stronach Serwisu internetowego.

 2. Towary, które mogą zostać zamówione dla Klienta u Dostawcy są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

 3. W celu zawarcia umowy w przedmiocie świadczenia na rzecz Klienta Usługi pośrednictwa, Klient wybiera dokonuje wyboru Towaru, który ma zostać dla niego zamówiony u Dostawcy, a następnie wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji umowy przez Pośrednika, a następnie potwierdza wolę związania się umową za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę” i dokonuje zapłaty ceny Towaru wraz z kosztami dostawy za pomocą dostępnych w Serwisie internetowym metod płatności.

 4. W momencie dokonania przez Klienta pełnej płatności dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie świadczenia na rzecz Klienta Usługi pośrednictwa.

 5. Klient zawierając umowę o świadczenie Usługi pośrednictwa wyraża tym samym Pośrednikowi zgodę na przekazanie danych osobowych Klienta (imienia i nazwiska oraz adresu dostawy) do Dostawcy będącego podmiotem posiadającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

 6. Ceny podane w treści oferty są cenami zakupu Towaru określonymi przez Dostawcę. Klient nie ponosi kosztów Usługi pośrednictwa świadczonej przez Pośrednika. Koszty Usługi rozliczane są pomiędzy Dostawcą a Pośrednikiem.

 7. Pośrednik informuje, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do ceny zakupu Towaru u Dostawcy może zostać doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Upoważnionym do poboru podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest przewoźnik dokonujący dostawy Towaru do Klienta lub osoba upoważniona do dostawy Towaru w jego imieniu.

 8. Pośrednik informuje, iż Klient może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty dla Poczty Polskiej S.A. w kwocie 8,5 zł za każde zamówienie. Jest to koszt, jaki Poczta Polska S.A. pobiera za czynności celno-podatkowe związane ze zgłoszeniem paczki spoza Unii Europejskiej.

 9. Pośrednik informuje, iż w przypadku przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego bezpośrednio do odbiory znajdującego się na terenie Unii Europejskiej, zwolnieniu od opłaty celnej podlegają Towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro. Zwolnienie to nie dotyczy Towarów o wyższej wartości oraz bez względu na wartość wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 10. W przypadku obowiązku wniesienia opłaty celnej przez Klienta z tytułu importu na teren Unii Europejskiej Towaru zakupionego u Dostawcy, wysokość opłaty celnej ustalana jest przez Urząd Celny zgodnie ze Wspólną Taryfą Celną (stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej) na podstawie deklaracji celnej wypełnionej przez Klienta.

 11. Opłata celna naliczana jest od wartości Towaru (kosztu zakupu Towaru u Dostawcy wskazanego w opisie oferty) oraz od wartości ewentualnych kosztów dostawy – wskazanych w deklaracji celnej oraz potwierdzonych odpowiednim dokumentem np. potwierdzeniem przelewu czy też wiadomością o warunkach transakcji otrzymaną przez Klienta po skorzystaniu z Usługi pośrednictwa.§5. Płatności w Serwisie 1. Pośrednik przyjmuje płatności za zamówiony przez Klienta Towar wraz z kosztami dostawy w imieniu Dostawcy.

 2. Klient może dokonać płatności zgodnie z następującymi metodami:

 1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin),

 2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal, obsługiwanego przez PayPal (Europe) z siedzibą w Luksemburgu,

 3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Pośrednika.

 1. Pośrednik przystępuje do realizacji Usługi pośrednictwa z chwilą otrzymania od operatora systemu płatności elektronicznych informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji lub po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym przy płatności przelewem tradycyjnym.

 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Pośrednik dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.§6. Umowa sprzedaży 1. Pośrednik dokonuje zamówienia Towaru u Dostawcy niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności.

 2. Pośrednik nie jest stroną Umowy sprzedaży zawartej w imieniu i na rzecz Klienta z Dostawcą. Wobec Pośrednika nie przysługują Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak Klientowi, w miarę możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 3. Dostawca realizuje zawartą przez Pośrednika w imieniu Klienta umowę sprzedaży niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni od jej zawarcia, przesyłając wskazany Towar na adres pocztowy podany przez Klienta.

 4. Czas dostawy Towaru wynosi od 15 do 45 dni.

 5. Po odbiorze Towaru Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera lub osoby wydającej Towar sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Pośrednika lub Dostawcę o zaistniałej sytuacji.§7. Postępowanie reklamacyjne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pośrednika zawartej z nim umowy Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres siedziby Pośrednika lub na jego adres e-mail: pieknozywicy@gmail.com.

 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta (imię i nazwisko), dane do kontaktu (adres do korespondencji, adres e-mail) oraz wskazanie umowy (usługi), okresu i okoliczności, których dotyczy reklamacja.

 4. Reklamację rozpatruje pośrednik w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana na wskazany przez Klienta adres do korespondencji lub adres e-mail.§8. Odstąpienie od umowy o Usługę pośrednictwa 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa.

 3. Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie Pośrednikowi.

 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 5. Pośrednik niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Pośrednik niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w przypadku, gdy Usługa pośrednictwa została zrealizowana, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.§9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej z Dostawcą 1. Z uwagi na uprawnienia konsumenta przewidziane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w celu ułatwienia Klientowi będącemu konsumentem realizacji jego praw, Pośrednik na mocy ustaleń poczynionych z Dostawcą przyjmuje w jego imieniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru oraz dokonuje zwrotu płatności.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

 3. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie Pośrednikowi.

 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 5. Pośrednik niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Pośrednik niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi w imieniu Dostawcy wszelkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Pośrednik może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania przez Pośrednika lub Dostawcę zwróconego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru na adres Pośrednika lub adres Dostawcy wskazany przez Pośrednika po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 9. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 10. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.§10. Odpowiedzialność Pośrednika 1. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za wskazanie przez Klienta błędnych danych lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację Usługi pośrednictwa przez Pośrednika.

 2. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Serwisu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 3. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.§12. Własność intelektualna 1. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Pośrednika. Wykorzystywanie tych treści bez jego pisemnej zgody skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Pośrednika.

 3. Korzystanie z Serwisu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Pośrednika:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

 2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Serwisie internetowym treści,

 3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.§13. Postanowienia końcowe 1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Pośrednik powiadomi na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy o zleceniu.

 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Pośrednikiem. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

 4. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

 5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Pośrednikiem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem albo sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Pośrednika, jeżeli Klient nie jest konsumentem.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2021 r.